โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา
 

     
 
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม]
  # ประกาศราคากลาง  [จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางอ้างอิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย]
  # ประกาศราคากลาง  [งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 10 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง อ้างอิงราคากลางตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ]
  # ประกาศราคากลาง  [งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า - หลอด LED TUBE T8 ขนาด 16 วัตต์ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม ]
  # ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  [จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ]
  # ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  [ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ]
  # ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง  [งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารคลังยา]
  # ประกาศร่างขอบเขตการจ้างงาน   [งานปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน]
  # ประกาศราคากลาง  [งานจัดจ้างปรับปรุงเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน]
  # ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง  [งานจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน]
  # ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง  [งานจัดจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน]
  # ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [ซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 160,600.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)]
  # จัดจ้างเหมาบริการงานกั้นห้องเจาะเลือดห้องพัสดุ ห้องธนาคารเลือด ห้องย้อมสีวัณโรค   [แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ]
  # ขออุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม]
  # ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  [จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ]
  # ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  [เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอุลตราซาวด์ งานภายภาพบำบัด]


 
 
# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2561
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด เขต 10 ปีงบประมาณ 2561
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2561)
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. ข้อมูลการใช้งานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Real time)
12. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
13. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.